Achievements Outside School | Ho Ngai College

Achievements Outside School

日期: 2024-03-23
青少年進步獎
日期: 2024-03-17
公開組爵士舞類別「金獎」
日期: 2024-02-24
「待人有禮好少年」選舉獎狀
日期: 2024-02-24 to 2024-03-10
全場總亞軍
日期: 2024-01-14
元朗區校際舞蹈比賽-金獎
日期: 2024-01-14
元朗區校際舞蹈比賽-金獎
日期: 2023-11-28 to 2023-12-01

Pages